Tomasz Marciniak - wyłączny przedstawiciel firmy KLOPMAN INTERNATIONAL w Polsce
STRONA W PRZEBUDOWIE
RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma TOMASZ MARCINIAK z siedzibą w Łodzi 94-103, ul. Elektronowa 6 lok.115, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail na adres rodo@klopman.pl

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę, badania satysfakcji klienta, w celach analitycznych i statystycznych, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu umowy, w celu prowadzenia obsługi księgowej i prawnej Spółki.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

a) udzielona zgoda (w przypadku sprzedaży zgoda jest automatycznie udzielona poprzez wystawienie przez administratora faktury sprzedaży);
b) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
c) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, wyłącznie w związku z realizacją celów wskazanych powyżej i na podstawie stosownej umowy będą:

a) podwykonawcy Spółki lub dostawcy rozwiązań informatycznych,
b) firmy kurierskie i pocztowe, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
c) kancelarie prawne, którym Spółka zleci np. prowadzenie postępowania,
d) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a) przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
b) okres przez jaki są świadczone usługi;
c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.

6) Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu sprostowania danych,
b) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

8) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.